Meldcode

Meldcode Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang

Helaas hebben we ook in de kinderopvang te maken met kindermishandeling en seksueel misbruik.

Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers werken verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en vanaf 1 januari 2019 ook met het bijbehorende afwegingskader.

Daarnaast geldt er een meldplicht. Tezamen met het stappenplan ‘hoe te handelen in het geval seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling’, vormen deze het ‘Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang’.

Afwegingskader meldcode

Vanaf 1 januari 2019 geldt de verbeterde meldcode kindermishandeling voor de kinderopvang. Nieuw in de meldcode is het afwegingskader.

Meldplicht

In de kinderopvang geldt een meldplicht wanneer er aanwijzingen bestaan van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker. Deze meldplicht houdt in dat de houder vermoedens moet melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Vermoedt een medewerker dat de houder zich schuldig maakt aan een geweld- of zedendelict? Dan moet de medewerker aangifte doen bij de politie. Ook kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.

Protocol en meldcode stap voor stap

In het protocol schrijft de meldcode schrijft stap voor stap voor welke acties pedagogische medewerkers en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen als zij kindermishandeling vermoeden. In het protocol zijn drie verschillende routes opgenomen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de stappen die in elke route worden genomen.

 

 • Route 1: bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Route 2: bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een medewerker kinderopvang jegens een kind
 • Route 3: bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Via onderstaande link kunt u de handleiding downloaden.

Handleiding meldcode grensoverschrijdend gedrag.pdf

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Na de succesvolle introductie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang eind 2011, bieden wij u bij deze een herziene versie van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de branche kinderopvang aan. De code is gebaseerd op het basismodel meldcode “Stappenplan” voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze herziene versie is ontwikkeld naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving en voldoet aan alle eisen welke vanuit de wet worden voorgeschreven.

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft er voor gekozen de basismeldcode aan te passen en specifiek te maken voor kinderopvangorganisaties. Elke kinderopvangorganisatie is immers verplicht een meldcode te hanteren. Daarnaast zijn kinderopvangorganisaties verplicht om hun medewerkers hierin te scholen en te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode.

Door de basismeldcode aan te passen en specifiek te maken voor kinderopvangorganisaties, wordt het voor kinderopvangorganisaties makkelijker gemaakt om de meldcode te implementeren binnen de onze eigen organisatie.

Deze meldcode is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen onze branche.

Bovendien heeft Brancheorganisatie naast de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling in thuissituaties er voor gekozen om 2 extra routes te ontwikkelen. Deze 2 routes hebben betrekking op hoe gehandeld kan worden bij vermoedens van kindermishandeling door een beroepskracht waarbij sinds juli 2013 een meldplicht van toepassing is en hoe gehandeld kan worden bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

Jaarlijks zijn tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Onderzoek wijst uit dat professionals die met een meldcode werken 3 keer zo vaak ingrijpen als collega’s waar zo’n code niet voorhanden is. Dat alleen al maakt het werken met een meldcode dubbel en dwars waard.

Via onderstaande link kunt u de handleiding downloaden.

Handleiding meldcode.pdf

Langskomen

Er is geen betere manier om een eerste indruk te krijgen...

Maak een afspraak en kom kijken hoe het is om uw kind bij OMI te laten spelen. Wij kunnen u alles vertellen, terwijl uw kind alvast kennis maakt met de rest!

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Uw telefoonnummer (verplicht)

  Ik wil op onderstaand tijdstip gebeld worden om een afspraak te maken: